Přijímací řízení

Střední škola Euroinstitut v Praze

Přijímací řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E a C pro školní rok 2019/2020

Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělání:

69-54-E/01 provozní služby

78-62-C/01 praktická škola jednoletá


Podmínky pro přijetí do oborů vzdělání v Střední škole Euroinstitut v Praze pro školní rok 2019/2020

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ!

Odevzdání přihlášky

 1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. března 2019. Za uchazeče s omezenou svéprávností podává přihlášku zákonný zástupce nebo stanovený opatrovník.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy kdykoli od 1. května 2019 do 30. června 2019.
 3. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT, k dispozici zde.
 4. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení podle § 60, odst. 4, školského zákona

 1. Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor, doporučení školského poradenského zařízení o zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 odst. 9 školského zákona.
 2. Při přijímání uchazečů se respektuje maximální kapacita školy, tj. 120 žáků a maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

Uveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů dle přiděleného registračního čísla bude uveřejněn na webových stránkách školy a nástěnce v budově školy nejdříve dne 22. dubna 2019. Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

 1. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek je možno zaslat poštou na adresu školy:
  SŠ Euroinstitut v Praze, U hranic 3419/12b, 100 00 Praha 10.

V Praze 3. 9. 2018

Mgr. Martin Štorek
zástupce ředitele školy