Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí do oborů vzdělání v Střední škole Euroinstitut v Praze pro školní rok 2019/2020

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ! Odevzdání přihlášky

  1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2019. Za uchazeče s omezenou svéprávností podává přihlášku zákonný zástupce nebo opatrovník.
  2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy kdykoli od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019. Za uchazeče s omezenou svéprávností podává přihlášku zákonný zástupce nebo opatrovník.
  3. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT. Přihlášku lze stáhnout v elektronické podobě na stránkách školy euroinstitut.cz.
  4. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně lékařského posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

 

Kritéria přijímacího řízení podle § 60, odst. 4, školského zákona

  1. Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený
  2. Doporučení školského poradenská zařízení o zařazení uchazeče do školy zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami.
  3. Při přijímání uchazečů se respektuje maximální kapacita školy, tj. 120 žáků a maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

 

Uveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole bude uveřejněn dle přiděleného registračního čísla na webových stránkách školy a nástěnce v budově školy dne 22. 4. 2019. Nepřijatým uchazečům bude zasláno

písemné rozhodnutí o nepřijetí.

 

Odevzdání zápisového lístku

  1. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce / opatrovník uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
  2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
  3. Zápisový lístek je možno zaslat poštou na adresu školy:

SŠ Euroinstitut v Praze, U hranic 3419/12b, 100 00 Praha 10, nebo na adresu studijního oddělení:
SŠ Euroinstitut, Tomanova 1113, 274 01 Slaný.

Obory vzdělání a jejich kapacity pro přijímání uchazečů

Obor / kód Forma Délka studia Zakončení studia kapacita
Provozní služby

69-54-E/01

Denní 2 R Výuční list 20
Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

Denní 1 R Vysvědčení o závěreční zk. 10

V Praze 28. 1. 2019

Mgr. Michal Müller
ředitel školy