Přijímací řízení

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji

Přijímací řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E a C pro školní rok 2019/2020

Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ředitel školy vyhlašuje termíny přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělání:

69-54-E/01 provozní služby

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

78-62-C/01 praktická škola jednoletá

Odevzdání přihlášky

 1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 31. března 2019. Za uchazeče s omezenou svéprávností podává přihlášku zákonný zástupce nebo stanovený opatrovník.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy kdykoli od 1. května 2019 do 30. června 2019.
 3. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT.
 4. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení podle § 60, odst. 4, školského zákona

 1. Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 2. Potvrzené školského poradenská zařízení o zařazení do speciální školy pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Při přijímání uchazečů se respektuje maximální kapacita školy, tj. 120 žáků a maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

Uveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů dle přiděleného registračního čísla bude uveřejněn na webových stránkách školy a nástěnce v budově školy dne 22. dubna 2019. Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

 1. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek je možno zaslat poštou na adresu školy:
  SŠ Euroinstitut v Karlovarském kraji, Husova 992, 362 51 Jáchymov.

V Jáchymově 3. 9. 2018

JUDr. Romana Filková
zástupce ředitele školy