Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E a C pro školní rok 2018/2019

Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ředitel školy vyhlašuje termíny přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání:

69-54-E/01 provozní služby

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

78-62-C/01 praktická škola jednoletá

v termínech:

  1. kolo přijímacích pohovorů                   pondělí 23. – pátek 27. dubna 2018
  2. kolo přijímacích pohovorů                   pondělí 20. – čtvrtek 23. srpna 2018

Další termíny přijímacího řízení budou realizovány dle volné kapacity školy.

Pozvánky na přijímací řízení budou rozeslány poštou.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy kdykoli od 1. 5. 2018 do 30. 6. 2018.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  2. Podmínkou pro přijetí uchazeče je zdravotní způsobilost.
  3. Uchazeč je povinen předložit

Rozhodnutí o přijetí se v souladu se Školským zákonem nezasílá.

Rozhodnutí o případném nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.