Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E a C pro školní rok 2018/2019

Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2018/2019 do oborů vzdělání:

69-54-E/01 provozní služby

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

78-62-C/01 praktická škola jednoletá


Podmínky pro přijetí do oborů vzdělání v Střední škole Euroinstitut v Olomouckém kraji pro školní rok 2018/2019

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ!

Odevzdání přihlášky

 1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 3. 2018. Za nesvéprávného uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy kdykoli od 5. 2018 do 30. 6. 2018.
 3. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT.
 4. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení podle § 60, odst. 4, školského zákona

 1. Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 2. Potvrzené školského poradenská zařízení o zařazení do speciální školy pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Při přijímání uchazečů se respektuje maximální kapacita školy, tj. 120 žáků a maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

Uveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů dle přiděleného registračního čísla bude uveřejněn na webových stránkách školy a nástěnce v budově školy dne 22. 4. 2018. Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

 1. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnůode dne oznámení rozhodnutí.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek je možno zaslat poštou na adresu školy:
  SŠ Euroinstitut v Olomouckém kraji, Pod Vinohrady 232/30, 751 17 Horní Moštěnice, nebo zaslat na adresu studijního oddělení: SŠ Euroinstitut, Tomanova 1113, 274 01 Slaný.

Obory vzdělání a jejich kapacity pro přijímání uchazečů

Obor / kód Forma Délka studia Zakončení studia kapacita
Provozní služby
69-54-E/01
Denní 2 roky Výuční list 10
Praktická škola jednoletá
78-62-C/01
Denní 1 rok Vysvědčení o závěrečné zkoušce 10
Praktická škola dvouletá
78-62-C/02
Denní 2 roky Vysvědčení o závěrečné zkoušce 10

 

V Horní Moštěnici 16. 1. 2018

Mgr. Milan Slaměník
zástupce ředitele školy