Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018
Informační lístek

Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví podrobnosti organizace přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, vyhlašuje ředitel/ka školy:

 1. kolo přijímacího řízení
do oborů vzdělání dle RVP

69-54-E/01 provozní služby – 2leté denní studium
75-41-E/01 pečovatelské služby – 3leté denní studium
78-62-C/02 praktická škola dvouletá – 2leté denní studium
78-62-C/01 praktická škola jednoletá – 1leté denní studium

formou pohovoru (přijímací zkoušky se nekonají)

Kritéria pro přijetí:

  • potvrzení o zdravotní způsobilosti pro daný obor
  • aktuální zpráva o vyšetření uchazeče a vyjádření školského poradenského zařízení
  • posouzení zájmu uchazeče o zvolený obor

Přihlášky ke vzdělávání podává zletilý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého žáka řediteli střední školy do 15. 3. 2017.

Pozvánku k přijímacímu řízení s registračním číslem obdrží uchazeči nejpozději 14 dní před jeho konáním.

1. kolo přijímacího řízení se koná 22. 4. a 30. 4. 2017 vždy od 8:00 do 15:00 hod. v budově Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18,
po předchozí domluvě v zařízení poskytovatele sociálních služeb.

Výsledky přijímacího řízení: informaci o přijetí zveřejní ředitel/ka školy nejpozději do 3 dnů na webu školy a v prostorách Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18 (uvedena budou registrační čísla uchazečů).

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. O nepřijetí ke vzdělávání bude uchazeč informován písemně.

Zápisový lístek odevzdá přijatý uchazeč do 10 pracovních dnů řediteli střední školy.

V případě nenaplněné kapacity vyhlásí ředitel/ka školy 2. kolo přijímacího řízení. 

 

 

Napsat komentář