Rada ŠPO

Střední škola Euroinstitut v Praze

JEDNACÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY

Střední škola Euroinstitut v Praze:
Členové: MUDr. Ríša Suk, MUDr. Irena Judasová, Rowena Yanson 

Školská rada při Střední škole Euroinstitut v Praze byla zřízena dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Čl. 1
Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a
studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Čl. 2
Školská rada má tři členy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu členů volí zákonní zástupci
nezletilých žáků a zletilý žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.
Čl. 3
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny
zasedání se volí s ohledem na působnost školské rady stanovené školským zákonem.
Čl. 4
Zasedání školské rady svolává její předseda, popř. místopředseda písemnou pozvánkou 14 dnů před termínem konání zasedání. První zasedání školské rady svolává ředitel školy. Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází při tom z povinností uložených školské radě školským zákonem, z podnětů a návrhů ze zákona oprávněných osob, z podnětů a návrhů členů školské rady, popřípadě ředitele či zřizovatele školy. Podklady pro jednání zajišťují členové Školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.
Čl. 5
Pravomoci školské rady:

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

Čl. 6
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování výroční zprávy, návrhu
rozpočtu, zprávy o hospodaření a při prvním projednávání návrhu na odvolání ředitele školy. V
ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Čl. 7
Usnesení školské rady vyhotovuje písemně pověřený člen školské rady a podepisuje předseda a další pověřený člen školské rady. O jednáních školské rady pořizuje záznam pověřený pracovník školské rady. V tomto záznamu jsou uvedeny výsledky hlasování.
Čl. 8
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce nezletilých žáků školy, pedagogické pracovníky a zřizovatele o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování dokumentů podle § 168 odst. 1 písm. a), e), f), g) a h) školského zákona. O schválení dokumentů uvedených v § 168 odst. 1 písm. b) až d) školského zákona, rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloží dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se účastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání, nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v § 168 odst. 1 písm. b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.
Čl. 9
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu mohou být pouze písemné a podléhají schválení školskou radou.

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017, dosavadní jednací řád pozbývá platnosti.

Praha 1. 9. 2017

Mgr. Pavlína Hromádková
předsedkyně školské rady