Kariérová poradna školy

►►Profesní uplatnění žáků a absolventů Euroinstitutu

Školní kariérový poradce je v Euroinstitutu klíčový. Prioritou našich škol není jen pouhé vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Školy Euroinstitut si vytyčily cíl ještě jeden, a to najít svým absolventům kvalitní uplatnění na trhu práce v jednoduchých manuálních oborech. Školy navazují na činnost zřizovatele. Obecně prospěšná společnost Euroinstitut se zaměřuje na kariérové poradenství pro ohrožené, rizikové a znevýhodněné skupiny obyvatel, je dokonce autorizovanou osobou kvalifikace 75-002-R Národní soustavy kvalifikací.

Školní kariérový poradce poskytuje poradenství žákům a absolventům. Zaměřuje se na komplexní posouzení schopností a možností žáka v návaznosti na jeho budoucí pracovní uplatnění. Vede s žáky rozhovory, které mají za cíl pomoci rozvíjet jejich silné stránky a celkové sebehodnocení, posílení sebevědomí a sebedůvěry.

Doporučuje vhodné informační zdroje i poradenské subjekty v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby. Je schopen uplatnit poradenské nástroje, které pomáhají ve výběru zaměstnání s ohledem na handicap. Pomáhá při rozhodování o další profesní cestě, připravuje žáky pro vstup na trh práce. Poskytuje konzultace žákům i rodičům nebo opatrovníkům žáků.

Poradenství poskytuje zájemcům o studium ve škole nebo bývalým žákům školy s nedokončeným vzděláním. Spolupracuje s místní samosprávou v obcích, kde žáci v domovech trvale žijí. Jde o domovy pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a domovy se zvláštním režimem (DZR). Spolupracuje také se samotnými domovy. Některé z nich práci absolventů využívají, u některých se to neslučuje s jejich provozním řádem. Dále spolupracuje se sociálními partnery škol. Ti mají možnost v průběhu praktického vyučování žáků poznat, zda a jak se žáci budou po absolvování moci zařadit do jejich pracovního kolektivu.