O nás

Je nás pět – partnerské speciální školy, které spojuje společný název Euroinstitut. Ale hlavně nás spojuje odborná specializace: vzdělávání žáků s mentálním postižením. Našimi žáky a učni jsou převážně klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) a domovů se zvláštním režimem (DZR) a chráněných bydlení (ChB). Učíme je podle rámcových vzdělávacích programů MŠMT hlavně praktickým jednoduchým oborům, aby se po absolvování školy mohli zapojit do práce.

Transformace je termín, který je trendem v oblasti sociálních služeb. Pracovní začlenění postižených klientů z ústavní péče je jedním z pilířů deinstitucionalizace a přechodu postižených do komunitní péče. Hlavní zdroj a prostředek ekonomické nezávislosti postižených je práce. Každé pracovní zapojení, i jednoduché obory jako úklid, praní, žehlení či příprava pokrmů, vyžaduje profesní kvalifikaci podle Národní soustavy kvalifikací. Kromě učebního oboru Úklid a výpomoc a oborů praktických škol se mohou naši žáci vyučit v oboru pomocných stavebních a zednických pracích, které učí naše učiliště v Ústeckém kraji nebo obor zaměřený na košíkářství a kartáčnictví, který vyučuje olomoucký Euroinstitut. Školní vzdělání připraví absolventy školy v souladu s Národní soustavou povolání. Toto jsou naše školy:

Vzděláváme žáky se speciálními potřebami a školy jsou samostatně zřízeny pro žáky se zdravotním postižením. Učitelé Euroinstitutu jsou absolventi speciální pedagogiky, stejnou kvalifikaci mají i učitelé a mistři odborného výcviku. Všechny školy velmi úzce spolupracují s odborníky speciálně pedagogického centra, většina má zřízen vlastní institut pro doškolování pedagogických pracovníků. Školy jsou akreditovanými nebo smluvními pracovišti Ústavu sociální práce Univerzity v Hradci Králové. Vzhledem ke specifice práce, která je zaměřena na vzdělávání klientů v ústavní péči, jsou samozřejmostí mezi našimi pracovníky nejen speciální pedagogové, ale také odborníci z medicínských oborů, psychologie, sociálních věd. Smyslem naší práce je poskytnout žákům (kteří jsou mnohdy mentálně „dětmi“, ale biologicky jsou již v dospělém věku) vzdělání, na které naváže možnost jednoduchého zaměstnání.

O tom, že se nám vzdělávání našich žáků daří, svědčí ohlas. Podívejte se na naše videa. Ale hlavně si prostudujte náš web.

Podívejte se na některé články o nás: