Obory vzdělávání

Vzdělávání ve všech školách Euroinstitut je pro žáky bezplatné. Školy jsou zapsány v rejstříku škol ministerstva školství a vyučované obory patří do vzdělávací soustavy. Vyučujeme tyto učňovské a praktické obory:

Praktická škola jednoletá (78-62-C/01) je roční škola, ve které se vzdělávají žáci těžce mentálně postižení,  žáci s více vadami a žáci s diagnózou autismus. Naší snahou je osvojit znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu konkrétních jednoduchých pracovních činností. Výuka důsledně respektuje individuální schopnosti a možnosti žáků. Cílem je vybavit žáky takovými vědomostmi, dovednostmi a návyky, kterými dosáhnou maximální možné míry samostatnosti v běžném životě. Stupeň vzdělání: nižší sekundární 2C (253) podle klasifikace ISCED1) na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací zakončené závěrečnou zkouškou, výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu.

Praktická škola dvouletá (78-62-C/02) je škola pro žáky těžce mentálně postižené a žáky s více vadami. Učíme v ní středně těžce a těžce mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů, kteří by vzhledem k postižení nezvládli vzdělávací program s výučním listem, a přesto mají zájem získat kvalifikaci a uplatnit se na trhu práce.  Stupeň vzdělání: nižší sekundární 2C (253) podle klasifikace ISCED1) na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací zakončené závěrečnou zkouškou, výstupem je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu, kromě Střední školy Euroinstitut v Praze.

Provozní služby (69-54-E/01) je dvouletý učební obor s výučním listem určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc, učíme mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů.  Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu, absolventi získají  nižší střední vzdělání 3C (353) podle klasifikace ISCED1) na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací. >>číst celý příspěvek

Pečovatelské služby (75-41-E/01)  je tříletý učební obor s výučním listem pro žáky znevýhodněné či žáky s lehkým postižením. Rámcový vzdělávací program tohoto oboru je v naší škole rozpracován do školního vzdělávacího programu Pečovatelské a zdravotně-sociální služby. Tento obor studují u nás kromě českých žáků také žákyně z Filipín. Budou z nich pečovatelky v zařízeních sociální péče nebo nemocnicích. Absolventi získají nižší střední vzdělání 3C (353) podle klasifikace ISCED1) na úrovni EQF 3 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu kromě Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji a Střední školy Euroinstitut v Praze. >>číst celý příspěvek

Zednické práce (36-67-E/01) je tříletý učební obor s nižšími nároky v oblasti všeobecného i obecně odborného vzdělání oproti klasickému zednickému oboru. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon stanoveného okruhu jednoduchých pracovních činností ve stavebnictví (betonování, zdění zdiva z různých druhů materiálů, montáž prefabrikátů, povrchové úpravy zdiva omítkami a jednoduché tepelné izolace). Zdůrazňujeme, že zednické práce jsou určeny především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, obor má klasifikaci 3C (353) podle ISCED1), jde o nižší střední vzdělání na úrovni EQF 3 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor vyučuje pouze Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště z Panenského Týnce, a to v detašovaném místě vzdělávání ve Vejprtech. >> číst celý příspěvek

Stavební práce  (36-67-E/02) je dvouletý učební obor s výučním listem. Připravuje absolventy jednoduchých pracovních činností ve stavebnictví: ruční zemní práce, přenášení a skladování stavebních materiálů; přípravu, transport, ukládání a ošetřování stavebních směsí. Absolventi zvládnou i jednoduché zdění, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí. Součástí praktické výuky jsou také jednoduché bourací práce, úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady. Absolventi získají nižší střední vzdělání, klasifikaci 3C (353) podle ISCED1) na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor vyučuje pouze Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště z Panenského Týnce, a to v detašovaném místě vzdělávání ve Vejprtech. >> číst celý příspěvek

Zpracovatel přírodních pletiv (33-58-E/01) je tříletý učební obor s výučním listem určený pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Košíkářské práce, učíme žáky činnostem k uplatnění se v odvětví dřevozpracující výroby zejména při zpracování přírodních pletiv a dalších materiálů v košíkářské  výrobě.  Obor má klasifikaci 3C (353) podle ISCED1), jde o nižší střední vzdělání na úrovni EQF 3 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor vyučuje Euroinstitut v Olomouckém kraji ve svém sídle v Němčicích nad Hanou a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště také ve svém sídle v Panenském Týnci. >> číst celý příspěvek

1) ISCED: International Standard Classification of Education, česky Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání podle UNESCO.