Pečovatelské služby

Pečovatelské služby (75-41-E/01)  je tříletý učební obor s výučním listem pro žáky znevýhodněné či žáky s lehkým postižením. Rámcový vzdělávací program tohoto oboru je v naší škole rozpracován do školního vzdělávacího programu Pečovatelské a zdravotně-sociální služby. Tento obor studují u nás kromě českých žáků také žákyně z Filipín. Budou z nich pečovatelky v zařízeních sociální péče nebo nemocnicích. Absolventi získají nižší střední vzdělání 3C (353) podle klasifikace ISCED1) na úrovni EQF 3 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu kromě Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji a Střední školy Euroinstitut v Praze.

Následující zdravotní omezení jsou podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání pro obor kontraindikovány, to znamená, že žák s těmito potížemi nemůže být v žádném případě přijat ke studiu oboru:

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Závažné duševní nemoci a poruchy chování.