Ochrana osobních údajů

GDPR 

Ochrana osobních údajů ve Střední škole Euroinstitut

Jako každá škola či jiná instituce shromažďuje Střední škola Euroinstitut různé osobní údaje, a to jak o studentech, tak o vyučujících a dalších zaměstnancích, v některých případech také o dalších osobách (rodičích, opatrovnících, atp.). Zpracování osobních údajů se od května 2018 řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Pro nařízení se vžilo označení GDPR, podle jeho anglického názvu General Data Protection Regulation.

Slovy předpisů na ochranu osobních údajů je Střední škola Euroinstitut správcem osobních údajů, jelikož osobní údaje uchovává a nakládá s nimi tak, jak to stanovují zákony nebo v rozsahu, v jakém k tomu obdrželo souhlas, případně na základě jiného právního důvodu (např. oprávněného zájmu).

Ti, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, tedy studenti, učitelé a všichni ostatní, jejichž údaje máme k dispozici, se nazývají subjekty údajů.

V případě dotazů k problematice osobních údajů, kontaktujte, prosím, pověřence pro ochranu osobních údajů (kontaktní údaje níže). Pověřenec je osoba, která funguje jako prostředník mezi Vámi (subjekty údajů) a Střední školou Euroinstitut (správcem údajů). 

Základní údaje o Správci
Střední škola Euroinstitut, se sídlem
Neprobylice 18, 273 75, Třebíz, IČO 01343025
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Jakub Hejtmánek
Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Jakub.hejtmanek@euroinstitut.cz

Na základě čeho osobní údaje požadujeme a zpracováváme?

Osobní údaje žáků a jejich zákonných zástupců (rodičů, opatrovníků) jsou zpracovávány za účelem zajištění a poskytnutí školního a mimoškolního vzdělávání a prezentace školy. Tyto údaje jsou zpracovávány na základě školských právních předpisů, (zejm. zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon) případně uděleného souhlasu.

Osobní údaje zaměstnanců jsou zpracovávány na základě pracovně-právních a daňových předpisů, dále předpisů sociálního zabezpečení.

Co s údaji děláme?

Údaje shromažďujeme v  informačním systému školy, případně v papírové formě (zejména souhlasy o zpracování osobních údajů).

 Jak dlouho údaje uchováváme?

V případě údajů, které jsou shromažďovány ze zákonných důvodů (školské předpisy, pracovně-právní předpisy, zákon o archivnictví) jsou osobní údaje uchovávány podle pravidel v nich uvedených.

V případě osobních údajů, k jejichž zpracování byl dán souhlas, jsou tyto uchovávány po dobu školní docházky.

 Jaká jsou Vaše práva (tzv. práva subjektů údajů)?

  • právo požadovat informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme,
  • právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • právo vyžádat si přístup k osobním údajům (například výpisem z evidence systému iŠkola) a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • právo požadovat výmaz osobních údajů v případě, že je to podle právních předpisů možné
  • právo obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.