Zpracovatel přírodních pletiv

Zpracovatel přírodních pletiv (33-58-E/01) je tříletý učební obor s výučním listem určený pro  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Košíkářské práce, učíme žáky činnostem k uplatnění se v odvětví dřevozpracující výroby zejména při zpracování přírodních pletiv a dalších materiálů v košíkářské  výrobě.  Obor má klasifikaci 3C (353) podle ISCED1), jde o nižší střední vzdělání na úrovni EQF 3 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor vyučuje pouze Euroinstitut v Olomouckém kraji, a to v detašovaném místě vzdělávání v Němčicích nad Hanou.

Následující zdravotní omezení jsou podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání pro obor kontraindikovány, to znamená, že žák s těmito potížemi nemůže být v žádném případě přijat ke studiu oboru:

Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

Prognosticky závažná chronická onemocnění dýchacích cest a plic včetně onemocnění alergických, pokud nelze při praktickém vyučování vyloučit dráždivé a alergizující látky, činnosti ve vysoce prašném prostředí.

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.