Provozní služby

Provozní služby (69-54-E/01) je dvouletý učební obor s výučním listem určený pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle tohoto rámcového vzdělávacího programu, rozpracovaného v naší škole do školního vzdělávacího programu Úklid a výpomoc, učíme mentálně postižené klienty domovů pro osoby se zdravotním postižením, chráněných bydlení a denních stacionářů.  Obor poskytují všechny školy Euroinstitutu, absolventi získají  nižší střední vzdělání 3C (353) podle klasifikace ISCED1) na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací.

Následující zdravotní omezení jsou podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání pro obor kontraindikovány, to znamená, že žák s těmito potížemi nemůže být v žádném případě přijat ke studiu oboru:

Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy jemné i hrubé motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).