Stavební práce

Stavební práce  (36-67-E/02) je dvouletý učební obor s výučním listem. Připravuje absolventy jednoduchých pracovních činností ve stavebnictví: ruční zemní práce, přenášení a skladování stavebních materiálů; přípravu, transport, ukládání a ošetřování stavebních směsí. Absolventi zvládnou i jednoduché zdění, pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí, při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí. Součástí praktické výuky jsou také jednoduché bourací práce, úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady. Absolventi získají nižší střední vzdělání, klasifikaci 3C (353) podle ISCED1) na úrovni EQF 2 podle Evropského rámce kvalifikací. Obor vyučuje pouze Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště z Panenského Týnce, a to v detašovaném místě vzdělávání ve Vejprtech.

Následující zdravotní omezení jsou podle přílohy č. 2 k Nařízení vlády 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání pro obor kontraindikovány, to znamená, že žák s těmito potížemi nemůže být v žádném případě přijat ke studiu oboru:

Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečištění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

Přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování.

Prognosticky závažné nemoci srdce a oběhové soustavy vylučující středně těžkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Prognosticky závažné nemoci oka znemožňující zvýšenou fyzickou zátěž a manipulaci s břemeny v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona (tedy pokud by bylo z důvodu tohoto onemocnění nutné žáka uvolnit z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa).

Uplatnění absolventa
Absolventi se uplatní při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Jsou schopni provádět: ruční zemní práce včetně ruční dopravy a uložení výkopku; dopravu a skladování stavebních materiálů; přípravu, dopravu, ukládání a ošetřování stavebních směsí; jednoduché zdění; manipulaci
s výztuží; pomocné práce při budování kanalizačních a vodovodních sítí; při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulaci se stavebními odpady.
Odborné kompetence
a) Provádět jednoduché stavební práce, tzn. aby absolventi:
− připravovali pracoviště;
− volili a používali nářadí a pracovní pomůcky a udržovali je;
− obsluhovali jednoduché mechanismy;
− přebírali, dopravovali a připravovali materiály pro zpracování;
− používali materiály a výrobky pro stavební práce;
− dodržovali technologické a pracovní postupy stavebních prací;
− vykonávali jednoduché práce ve stavebnictví jako jsou: práce výkopové; doprava a skladování stavebních materiálů; příprava, doprava, ukládání
a ošetřování stavebních směsí; zdění jednoduchých konstrukcí z různých zdících materiálů; práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí; manipulace s výztuží; jednoduché bourací práce; úklid pracoviště a manipulace se stavebními odpady;
− omezovali negativní vlivy vykonávaných činností na životní prostředí, rozpoznávali rizikové látky a nakládali s odpady v souladu s platnými předpisy.
b) Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.
c) Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb.
d) Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.
Odborný předmět PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ poskytuje učňům na přiměřené úrovni znalosti a dovednosti potřebné pro provádění jednoduchých a pomocných stavebních prací na objektech pozemních a dopravních staveb a při výstavbě inženýrských sítí. Jedná se zejména
o odpovídající znalosti materiálů, nářadí a strojního zařízení, pracovních postupů zemních, betonářských, zednických a dokončovacích prací. Důraz je kladen na získání dovedností vykonávat praktické činnosti.
1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, hygiena práce, požární prevence.
2. Konstrukční systémy a konstrukční části budov. Žák:
– rozliší a popíše základní konstrukční systémy a části budov v rozsahu odpovídajícím vykonávaným praktickým činnostem;
3. Zemní práce. Žák:
– provede ručně výkop rýh pro základy a potrubí;
– provede terénní úpravy ručně;
– dopraví a uloží výkopek na deponii nebo do násypu;
– provede zásyp z různých materiálů;
– obsluhuje jednoduchá hutnicí zařízení;
– provádí pomocné práce při pažení výkopů.
4. Stavební práce. Žák:
– rozlišuje základní druhy stavebních materiálů pro betonářské a zednické práce, zohledňuje jejich vlastnosti a možnosti použití v rozsahu odpovídajícím vykonávaným činnostem;
– připravuje stavební směsi pro betonářské, zednické a obkladačské práce, volí, používá a udržuje potřebné ruční a mechanizované nářadí
a pracovní pomůcky;
– dopraví, uloží, hutní a ošetřuje čerstvý beton;
– provádí jednoduché zednické a omítkářské práce, volí, používá a udržuje potřebné ruční a mechanizované nářadí a pracovní pomůcky;
– provádí práce při zhotovování polomontovaných konstrukcí stropů;
– provádí jednoduché práce při zateplování budov kontaktním systémem;
– provádí jednoduché práce při zhotovování bednění;
– provádí jednoduché práce při zhotovování a ukládání výztuže do konstrukcí.
5. Pomocné stavební práce. Žák:
– vysekává rýhy a průrazy, osekává povrchy;
– provádí pomocné práce při bourání stavebních konstrukcí;
– provádí úklid sutě, hrubý úklid staveniště a stavby;
– ručně manipuluje s hmotami a výrobky a skladuje je;
– provádí pomocné práce při montáži a demontáži lešení a podpůrných konstrukcí;
– dodržuje BOZP při pomocných stavebních pracích, zejména pracích bouracích a manipulaci s materiály a výrobky.
6. Vliv činností v oboru na životní prostředí – zaměřeno na třídění odpadu.