Školská rada

Střední škola Euroinstitut v Praze

VOLEBNÍHO ŘÁD PRO VOLBY ČLENŮ ŠKOLSKÉ RADY

1 Úvod

 • Ředitel Střední školy Euroinstitut v Praze podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č.
  561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
  vzdělávání (školský zákon), vydává pro volby členů školské rady tento volební řád.
 • Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb členů školské rady a
  zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb).
 • Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných
  zástupců nezletilých žáků, zletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a dalších
  osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy – školské rady.

2 Věcná náplň
2.1 Obecná ustanovení

 • Školská rada má tři členy.
 • Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a třetinu
  volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady stanovuje v souladu s
  ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel školy.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen
  zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo zvolen pedagogickými
  pracovníky školy.
 • Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich včasnost,
  věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě
  rovného a přímého volebního práva.

2.2 Speciální ustanovení

 • Volby členů školské rady realizuje v plném rozsahu ředitel školy, ve které bude
  školská rada působit (dále jen ředitel školy).
 • Ředitel je oprávněn přibrat další osoby (dále jen spoluorganizátor) za účelem zajištění
  realizace voleb. S přibráním k realizaci voleb musí spoluorganizátor souhlasit. Výkon
  činností spoluorganizátora je výkonem čestné funkce. O osobě spoluorganizátora
  nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb a
  že z pozice spoluorganizátora ovlivní výsledky voleb.
 • Ředitel a spoluorganizátoři dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly při
  zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.
 • Volby do školské rady jsou ředitelem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro
  vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů.
  Vyhlášení voleb je zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Stejným
  způsobem se zveřejňují i další důležité skutečnosti týkající se voleb do školské rady.
  Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 15 dnů před konáním voleb.
  Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb,
  způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.
 • Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan plně
  způsobilý k právním úkonům. Ředitel zajišťuje zveřejnění kandidatur na člena školské
  rady stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
 • Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň na podporu své
  kandidatury. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí
  probíhat čestně a poctivě.
 • Ředitel mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje
  hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a
  výsledku hlasování.
 • Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného
  zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje ředitel školy. Hlasování bude umožněno
  pouze osobám, které prokážou, že jsou oprávněny volit členy školské rady.
 • Na základě výsledků hlasování ředitel školy stanoví pořadí kandidátů ve volbách, a to
  sestupně podle počtu získaných hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.
  Takto sestavené pořadí zanese ředitel školy do výsledkové listiny. Členem školské
  rady se stává kandidát uvedený na prvním místě výsledkové listiny. V případě vyššího
  počtu volených členů školské rady se dalšími členy školské rady stávají ti kandidáti,
  kteří se umístili na následujících místech výsledkové listiny.
 • Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování.
  Funkční období členů školské rady je tři roky. Výsledky voleb jsou zveřejňovány
  ředitelem školy stejným způsobem jako vyhlášení voleb.
 • V případě, že ve volbách není zvolen žádný člen školské rady nebo není zvolen
  dostatečný počet členů školské rady, uspořádá ředitel školy k doplnění volných míst
  bez zbytečného odkladu nové volby. Pro realizaci nových voleb se použijí ustanovení
  tohoto volebního řádu.
 • Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci stanovený počet členů
  školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady
  ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.
 • V případě uvolnění místa člena školské rady v průběhu jeho funkčního období budou
  bez zbytečného odkladu realizovány doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí
  ustanovení tohoto volebního řádu.
 • Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních
  údajů.
 • Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská
  rada a jejíž členové jsou ve volbách voleni.
 • První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává
  ředitel školy.

3 Závěrečná ustanovení

 • Tento volební řád je účinný od 1. 9. 2018.

Mgr. Michal Müller
ředitel školy