Přijímací řízení

Seznam uchazečů přijatých ke vzdělávání najdete zde.


Přijímací řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E a C pro školní rok 2019/2020

Přijímání žáků ke studiu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 do oborů vzdělání:

69-54-E/01 provozní služby

75-41-E/01 pečovatelské služby

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

78-62-C/01 praktická škola jednoletá

v termínech:

  1. kolo přijímacích pohovorů                   15. 4. 2019
  2. kolo přijímacích pohovorů                   od 2. května 2019

Další termíny přijímacího řízení budou realizovány dle volné kapacity školy.

Pozvánky na přijímací řízení budou rozeslány poštou.

Termín pro podání přihlášek je do 1. března 2019.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  2. Podmínkou pro přijetí uchazeče je zdravotní způsobilost.
  3. Uchazeč je povinen předložit doporučení školského poradenského zařízení.

Seznam resp. registrační čísla  přijatých uchazečů do jednotlivých oborů bude vyvěšen dne 23. 4. 2019 v budově Střední školy Euroinstitut a zveřejněn na webových stránkách školy. Tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Rozhodnutí o přijetí se v souladu se Školským zákonem nezasílá.

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí je nutné odevzdat zápisový lístek.

Rozhodnutí o případném nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.