Závěrečné zkoušky

Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech pečovatelské služby, provozní služby, praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá v červnu 2018.

Žáci uvedených oborů budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Pedagogická rada  pro žáky, kteří budou konat závěrečné zkoušky v řádném termínu, se koná v pátek 26. 5. 2018 od 10:00 hod.

Klasifikace žáků konajících závěrečné zkoušky musí být uzavřena nejpozději do 25. 5. 2018, návrhy klasifikace zašlou učitelé na adresu: alena.sulganova@euroinstitut.cz do 12 hodin.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají zkoušku v náhradním termínu či opravnou zkoušku v srpnu 2018 a nebudou tedy konat závěrečnou zkoušku v řádném termínu v červnu 2018. Podmínkou pro konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

Žáci se neúčastní vyučování v rozsahu tří vyučovacích dnů v termínech stanovených ředitelem školy (viz rozpis). Tyto dny jsou určené pro přípravu na vykonání závěrečné zkoušky.

Dílčí známky ze závěrečných zkoušek se žákům oznamují po vykonání jednotlivých částí.

Písemná část zkoušek proběhne v pátek 1. 6. 2018.
Nástup žáků je v 8:30 do učeben dle rozpisu, který bude sdělen po pedagogické radě 26. 5. 2018.

Žáci se dostaví ve společenském oblečení, zajistí si psací potřeby a svačinu.

Zkouška pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může být upravena do formy testu a trvá max. 2 hodiny.

Praktická část zkoušek se bude konat na jednotlivých pracovištích dle rozpisu ve dnech – 8. 6. 2018.

Ústní část zkoušek proběhne v jednotlivých komisích dle rozpisu ve dnech 11. – 15. 6. 2018.

Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden na rozpisu dané třídy.

Pokud se žák ke zkouškám nedostaví a řádně se do 48 hodin neomluví, bude hodnocen známkou nedostatečný.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neuspěl. Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po ukončení závěrečného ročníku.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek – přihlášku k závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 30. 6. 2018

písemná část zkoušky 4. 9. 2018 4. 12. 2018
praktická část zkoušky 10. – 14. 9. 2018 10. – 14. 12. 2018
ústní část zkoušky 17. – 21. 9. 2018 18. – 21. 12. 2018

 

   V Neprobylicích dne 1. 9. 2017                                                  Mgr. Jarmila Hejtmánková

  ředitelka školy

 

 

Střední škola Euroinstitut
Mgr. Jarmila Hejtmánková
Neprobylice 18
273 75 Třebíz
Přihláška k závěrečné zkoušce

  Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Školní rok:

 

Přihlašuji se k závěrečné zkoušce v oboru: OZNAČTE

 69-54-E/01 provozní služby

  • v náhradním termínu
  • v opravném termínu

 

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

  • v náhradním termínu
  • v opravném termínu

 

78-62-C/01 praktická škola jednoletá

  • v náhradním termínu
  • v opravném termínu

 

Podpis žáka/opatrovníka:

 

 

Střední škola Euroinstitut
Mgr. Jarmila Hejtmánková
Neprobylice 18
273 75 Třebíz

Žádost o konání závěrečné zkoušky

Žádám o přeložení závěrečné zkoušky ve školním roce 2017/2018 na podzimní náhradní termín.

Děkuji

 

Jméno:

Adresa:

Datum:

 

Podpis žáka/opatrovníka