Rada ŠPO

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji

Rada školské právnické osoby

Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji:
Členové: MUDr. Ríša Suk, MUDr. Irena Judasová, Exseil Royo Streda

Jednací řády

Rada ŠPO jsou ustaveny v souladu s ustanovením § 130 Zákona č. 561/2004 5b. rozhodnutím zřizovatele Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji (od 1. 9. 2016).

Článek 1
Rada ŠPO Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji je tříčlenná. Členové rady volí ze svého středu svého předsedu. Funkční období člena rady je 5 let.

Článek 2
Rada ŠPO Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji, se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004
a)  dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,
b)  schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,
c) schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,
d) schvaluje jednací řády rad, vnitřní mzdové předpisy a organizační řády ŠPO,
e) projednává návrhy změn zřizovacích listin,
f) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,
g) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,
h) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
i) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.

Článek 3
Rada ŠPO Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji se schází nejméně 2x ročně a dále podle potřeby.
Radu ŠPO svolává její předseda. Nesvolá-li předseda zasedání rady ŠPO po dobu jednoho roku, může ji svolat jiný člen rady ŠPO.

Článek 4 
Při rozhodování rady ŠPO je hlasovací právo členů rovné. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Schválená usnesení se vyhotovují písemně. Usnesení podepisuje předseda rady ŠPO.

Článek 5
Radu ŠPO Střední školy Euroinstitut v Karlovarském kraji je povinen svolat její předseda na žádost ředitele ŠPO. Nesvolá-li ji na žádost ředitele do 30 dnů, může zasedání svolat ředitel.

Exseil Royo
předsedkyně Rady ŠPO
Střední škola Euroinstitut v Karlovarském kraji