Přijímací řízení

Přijímací řízení pro uchazeče o studium učebních oborů skupiny E a C pro školní rok 2020/2021

Přijímání žáků ke studiu do Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, 273 75 Třebíz se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhláškou MŠMT ČR č. 353/2016 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Ředitelka školy vyhlašuje termíny 1. a 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 do oborů vzdělání:

75-41-E/01 pečovatelské služby

69-54-E/01 provozní služby

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

78-62-C/01 praktická škola jednoletá

v termínech:

1. kolo: 22. dubna 2020
náhradní termín: 23. – 30. dubna 2020

2. kolo: 2. 5. – 31. 8. 2020

Druhé kolo přijímacího řízení bude probíhat dle volné kapacity školy.

Pozvánky na přijímací řízení s registračním číslem uchazeče budou rozeslány poštou nejpozději 14 dnů před jeho konáním.

Termín pro podání přihlášek do Střední školy Euroinstitut je do 1. března 2020. S přihláškou je nutné odevzdat Doporučení SPC.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, pokud tento zákon nestanoví jinak.
  2. Podmínkou pro přijetí uchazeče je zdravotní způsobilost.
  3. Uchazeč je povinen předložit Doporučení školského poradenského zařízení.

Seznam resp. registrační čísla  přijatých uchazečů do jednotlivých oborů bude vyvěšen dne 30. dubna 2020 (po ukončení 1. kola přijímacího řízení) a 31. 8. 2020 (po 2. kole přijímacího řízení) v budově Střední školy Euroinstitut a zveřejněn na webových stránkách školy. Tímto se považuje rozhodnutí o přijetí za oznámené.

Rozhodnutí o přijetí se v souladu se Školským zákonem nezasílá.

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí o přijetí je nutné odevzdat zápisový lístek.

Rozhodnutí o případném nepřijetí obdrží zákonní zástupci poštou na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu.