Školská rada

Volební řád pro volby do školské rady a stanovení počtu členů
Volby a ustanovení školské rady ukládá školám zákon č. 561/2004 Sb., §167 a 168 (školský zákon).
Zřizovatel školy je povinen podle tohoto zákona vydat volební řád.

Rozsah působnosti
Tento volební řád je platný pro volby do školské rady Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz 273 75.

Složení a činnost školské rady
1. Školská rada se zřizuje podle ustanovení § 167 školského zákona.
2. Školská rada je orgán školy. Umožňuje podílet se na správě školy zákonným zástupcům, nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám.
3. Pravomoci školské rady upravuje § 168 školského zákona.
4. Školská rada má tři členy:

  • Jednoho člena jmenuje zřizovatel (ředitel) školy
  • Jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
  • jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci

Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
5. Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) a všichni pedagogičtí pracovníci Střední školy Euroinstitut (dále jen pedagogičtí pracovníci). Volební právo je nepřenosné na jiného člena.
6. Právo být zvolen mají zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci a další osoby, které jsou navrženy na volební kandidátku. Podmínkou pro zařazení na kandidátku je dovršení 18 let a písemný souhlas kandidáta.
7. Právo navrhovat kandidáty mají zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci. Na kandidátce budou uvedeni podle abecedy všichni navržení kandidáti, kteří splnili stanovené podmínky.
8. Funkční období školské rady jsou 3 roky. Počátkem funkčního období se rozumí den prvního zasedání školské rady.

Příprava voleb
1.  Ředitelem pověřený pedagogický pracovník školy zajišťuje v souladu s tímto volebním řádem přípravu voleb do školské rady a jejich řádné uskutečnění.
2. Je stanoven tříčlenný volební výbor (volební komise) a jmenován jeho předseda. Tímto není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
3. Činnost volební komise v období do konání voleb:

  • vyrozumí oprávněné osoby a pedagogické pracovníky školy o zřízení školské rady, vyzve je k podání písemných návrhů kandidátů na členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů
  • přijímá písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 10 dnů od výzvy k podání návrhů
  • vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny oprávněné osoby a pedagogické pracovníky školy pro přehled účasti na hlasování
  • prokazatelným způsobem oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady a to nejméně 10 dnů před jejich vlastním uskutečněním, termín voleb nemusí být pro obě skupiny shodný
  • ve lhůtě 10 dnů před vlastním uskutečněním voleb zveřejňuje ve škole listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami
  • zajišťuje hlasovací lístky opatřené razítkem školy

4. Volební komise zaznamenává výsledky hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledcích hlasování.