Školská rada


Volba členů školské rady
1. Členy školské rady volí oprávněné osoby a pedagogičtí pracovníci školy tajným hlasováním, tj. vhozením hlasovacího lístku do volební urny, která je zapečetěná razítkem školy.
2. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
3. Na hlasovacím lístku pro volby oprávněných voličů a pro volby pedagogických pracovníků může být zatržen pouze takový počet kandidátů, který má být zvolen oprávněnými voliči a pedagogickými pracovníky (jedna třetina = 1 kandidát). Pokud je zatržen vyšší počet kandidátů, posuzuje se hlasovací lístek jako neplatný.
4. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo pedagogickými pracovníky.
5. Platnost výsledků voleb není závislá na počtu zúčastněných voličů ve volbách.
6. Předseda volební komise prohlásí volby za ukončené v okamžiku, kdy odvolili všichni voliči uvedení ve volebním seznamu, nebo po uplynutí stanoveného časového limitu.
7. Po skončení hlasování provede volební komise sčítání hlasů. Nejprve však vyřadí neplatné lístky (tj. lístky označené více kandidáty, nezatržený nebo zcela přetržený hlasovací lístek), poté součtem platných hlasů sestaví pořadí kandidátů podle počtu obdržených hlasů.
8. Za zvoleného člena jsou považováni ti kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů. Při rovnosti hlasů se pořadí zvolených členů stanoví losem.
9. Ostatní kandidáti, kteří nejsou na místech zvolených členů školské rady, se považují za náhradníky v pořadí podle počtu získaných hlasů pro případ skončení mandátu voleného člena školské rady. V případě rovnosti hlasů u náhradníků se jejich pořadí určí losem.
10. V případě, že nejsou zvoleni náhradníci, provede volební komise při skončení mandátu zvoleného člena školské rady doplňovací volby podle tohoto volebního řádu. Doplňovací volby se nekonají v posledním roce funkčního období školské rady.
11. Nezvolí-li oprávněné osoby případně pedagogičtí pracovníci školy stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
12. Po ukončení voleb v obou skupinách voličů zpracuje volební komise zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady, který předá do 5 dnů řediteli školy. Zápis obsahuje:

 • termín a místo konání voleb
 • návrhy kandidátů na člena do školské rady za obě skupiny
 • počet oprávněných voličů a počet zúčastněných voličů za obě skupiny
 • jména zvolených členů školské rady za obě skupiny, pořadí náhradníků za obě skupiny
 • jiné skutečnosti, které se vyskytly v průběhu voleb
 • podpisy všech členů volební komise a podpis pedagogického pracovníka pověřeného řádným uskutečněním voleb

13. Výsledky voleb zveřejní ředitel školy do 7 dnů od jejich konání.

Ustavení školské rady
1. První zasedání školské rady svolává ředitel školy nejpozději do 30. dnů od vyhlášení výsledků voleb.
2. Na prvním zasedání zvolí školská rada svého předsedu a schválí jednací řád.
3. Každé další zasedání svolává její předseda. Členství ve školské radě je čestnou funkcí, která zaniká:

 • uplynutím funkčního období
 • odstoupením člena školské rady
 • u člena jmenovaného ředitelkou jeho odvoláním
 • odsouzením člena školské rady pro úmyslný trestný čin
 • úmrtím člena školské rady
 • přeměnou nebo zánikem organizace

Společná a přechodná ustanovení
1. Ředitel předá kandidátům zvoleným za členy školské rady Osvědčení o zvolení člena školské rady nejpozději na ustanovující schůzi školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel školy. Členu školské rady, který je jmenován ředitelem školy, předá ředitel Osvědčení o jmenování (jmenovací dekret).
2. Náhradníkovi, který nastoupil na uvolněný mandát, předá ředitel do 15 dnů po uvolnění mandátu Osvědčení o nastoupení na uvolněné místo člena školské rady. Osvědčení podepisuje ředitel.

Závěrečná ustanovení
Tento volební řád vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží škola a dva výtisky zřizovatel. Volební řád nabývá účinnosti dne 1.9.2013.

Neprobylice 1.9.2014

Mgr. Jarmila Hejtmánková
ředitelka školy