Závěrečné zkoušky

Informace k závěrečným zkouškám žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v oborech pečovatelské služby, provozní služby, praktická škola dvouletá a praktická škola jednoletá v červnu 2019.

Žáci uvedených oborů budou konat závěrečnou zkoušku v rámci jednotného zadání závěrečných zkoušek.

Pedagogická rada  pro žáky, kteří budou konat závěrečné zkoušky v řádném termínu, se koná v pátek 28. května 2019 od 13:00 hod.

Klasifikace žáků konajících závěrečné zkoušky musí být uzavřena nejpozději do 27. května. 2019, návrhy klasifikace zašlou učitelé na adresu: alena.sulganova@euroinstitut.cz do 12 hodin.

Žáci, kteří nebudou klasifikováni, nebo budou mít jednu nebo dvě nedostatečné, vykonají zkoušku v náhradním termínu či opravnou zkoušku v srpnu 2019 a nebudou tedy konat závěrečnou zkoušku v řádném termínu v červnu 2019. Podmínkou pro konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

Žáci se neúčastní vyučování v rozsahu tří vyučovacích dnů v termínech stanovených ředitelem školy (viz rozpis). Tyto dny jsou určené pro přípravu na vykonání závěrečné zkoušky.

Dílčí známky ze závěrečných zkoušek se žákům oznamují po vykonání jednotlivých částí.

Písemná část zkoušek proběhne v pondělí 3. června 2019.
Nástup žáků je v 8:30 do učeben dle rozpisu, který bude sdělen po pedagogické radě 28. května 2019.

Žáci se dostaví ve společenském oblečení, zajistí si psací potřeby a svačinu.

Zkouška pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami může být upravena do formy testu a trvá max. 2 hodiny.

Praktická část zkoušek se bude konat na jednotlivých pracovištích dle rozpisu ve dnech – 4. – 7. června 2019.

Ústní část zkoušek proběhne v jednotlivých komisích dle rozpisu ve dnech 10. – 14. června 2019.

Žáci se shromáždí v uvedený den ústní zkoušky na slavnostní zahájení v čase, který bude uveden na rozpisu dané třídy.

Pokud se žák ke zkouškám nedostaví a řádně se do 48 hodin neomluví, bude hodnocen známkou nedostatečný.

Každou část zkoušky může žák opakovat nejvýše dvakrát. Opakuje jen tu část, ze které neuspěl. Zkoušku může žák vykonat nejdéle do pěti let po ukončení závěrečného ročníku.

Náhradní a opravný termín závěrečných zkoušek – přihlášku k závěrečné zkoušce odevzdají žáci do 30. 6. 2019.

písemná část zkoušky 9. 9. 2019 2. 12. 2019
praktická část zkoušky 16. 9. 2019 9. 12. 2019
ústní část zkoušky 23. 9. 2019 16. 12. 2019

 

   V Neprobylicích dne 20. 8. 2018                                               Mgr. Jarmila Hejtmánková, ředitelka školy


 

 

Přihláška k závěrečné zkoušce

  Jméno a příjmení žáka:

Datum narození:

Adresa trvalého bydliště:

Školní rok:

 

Přihlašuji se k závěrečné zkoušce v oboru: OZNAČTE

 69-54-E/01 provozní služby

  • v náhradním termínu
  • v opravném termínu

 

78-62-C/02 praktická škola dvouletá

  • v náhradním termínu
  • v opravném termínu

 

78-62-C/01 praktická škola jednoletá

  • v náhradním termínu
  • v opravném termínu

 

Podpis žáka/opatrovníka:

 

 


Žádost o konání závěrečné zkoušky

Žádám o přeložení závěrečné zkoušky ve školním roce 2018/2019 na podzimní náhradní termín.

Děkuji

 

Jméno:

Adresa:

Datum:

 

Podpis žáka/opatrovníka