Rada ŠPO

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

Rada školské právnické osoby

Členové: MUDr. Ríša Suk, MUDr. Irena Judasová, Exseil Royo

Jednací řády

Rada ŠPO je ustavena v souladu s ustanovením § 130 Zákona č. 561/2004 5b. rozhodnutím zřizovatele školy Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště (od 1. 9. 2015).

Článek 1
Rada ŠPO Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště je tříčlenná. Členové rady volí ze svého středu svého předsedu. Funkční období člena rady je 5 let.

Článek 2
Rada ŠPO Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, se řídí ustanovením § 131 a § 132 školského zákona č. 561/2004
a)  dbá na zachování účelu, pro který byla ŠPO zřízena, a na řádné hospodaření s jejím majetkem včetně finančních prostředků,
b)  schvaluje jednání učiněná jménem ŠPO před jejím vznikem,
c) schvaluje rozpočet ŠPO a jeho změny, střednědobý výhled jejího financování a roční účetní uzávěrku,
d) schvaluje jednací řády rad, vnitřní mzdové předpisy a organizační řády ŠPO,
e) projednáva návrhy změn zřizovacích listin,
f) navrhuje zřizovateli sloučení, splynutí, rozdělení ŠPO a vyjadřuje se k záměru zřizovatele na sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ŠPO,
g) rozhoduje o předmětu, podmínkách a rozsahu doplňkové činnosti ŠPO,
h) schvaluje vytvoření dalších peněžních fondů ŠPO neuvedených v § 137 odst. 2 a způsob hospodaření s nimi,
i) schvaluje zlepšený výsledek hospodaření ŠPO.

Článek 3
Rada ŠPO Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště se schází nejméně 2x ročně a dále podle potřeby.
Radu ŠPO svolává její předseda. Nesvolá-li předseda zasedání rady ŠPO po dobu jednoho roku, může ji svolat jiný člen rady ŠPO.

Článek 4 
Při rozhodování rady ŠPO je hlasovací právo členů rovné. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů a k rozhodnutí je potřeba souhlasu většiny přítomných členů. Schválená usnesení se vyhotovují písemně. Usnesení podepisuje předseda rady ŠPO.

Článek 5
Radu ŠPO Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště je povinen svolat její předseda na žádost ředitele ŠPO. Nesvolá-li ji na žádost ředitele do 30 dnů, může zasedání svolat ředitel.

Exseil Royo
předsedkyně Rady ŠPO
Euroinstitut, praktická škola
a odborné učiliště