Školská rada

Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště

Volební řád pro volby do školské rady a stanovení počtu členů

Volby a ustanovení školské rady ukládá školám zákon č. 561/2004 Sb., §167 a 168 (školský zákon).
Zřizovatel školy je povinen podle tohoto zákona vydat volební řád.

Rozsah působnosti
Tento volební řád je platný pro volby do školské rady školy Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště, č. p. 29, 439 05 Panenský Týnec.

Složení a činnost školské rady
1. Školská rada se zřizuje podle ustanovení § 167 školského zákona.
2. Školská rada je orgán školy. Umožňuje podílet se na správě školy zákonným zástupcům, nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a dalším osobám.
3. Pravomoci školské rady upravuje § 168 školského zákona.
4. Školská rada má tři členy:

  • Jednoho člena jmenuje zřizovatel (ředitel) školy
  • Jednoho člena volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci
  • jednoho člena volí pedagogičtí pracovníci

Ředitel školy nemůže být členem školské rady.
5. Právo volit má každý zákonný zástupce nezletilého žáka, zletilí žáci (dále jen oprávnění voliči) a všichni pedagogičtí pracovníci školy Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště (dále jen pedagogičtí pracovníci). Volební právo je nepřenosné na jiného člena.
6. Právo být zvolen mají zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci a další osoby, které jsou navrženy na volební kandidátku. Podmínkou pro zařazení na kandidátku je dovršení 18 let a písemný souhlas kandidáta.
7. Právo navrhovat kandidáty mají zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí pracovníci. Na kandidátce budou uvedeni podle abecedy všichni navržení kandidáti, kteří splnili stanovené podmínky.
8. Funkční období školské rady jsou 3 roky. Počátkem funkčního období se rozumí den prvního zasedání školské rady.

Příprava voleb
1.  Ředitelem pověřený pedagogický pracovník školy zajišťuje v souladu s tímto volebním řádem přípravu voleb do školské rady a jejich řádné uskutečnění.
2. Je stanoven tříčlenný volební výbor (volební komise) a jmenován jeho předseda. Tímto není dotčeno právo členů přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
3. Činnost volební komise v období do konání voleb:

  • vyrozumí oprávněné osoby a pedagogické pracovníky školy o zřízení školské rady, vyzve je k podání písemných návrhů kandidátů na členství ve školské radě a stanoví konečný termín pro podání těchto návrhů
  • přijímá písemné návrhy kandidátů na členství ve školské radě po dobu nejméně 10 dnů od výzvy k podání návrhů
  • vytváří seznamy voličů, v nichž eviduje všechny oprávněné osoby a pedagogické pracovníky školy pro přehled účasti na hlasování
  • prokazatelným způsobem oznamuje termín, místo a způsob konání voleb do školské rady a to nejméně 10 dnů před jejich vlastním uskutečněním, termín voleb nemusí být pro obě skupiny shodný
  • ve lhůtě 10 dnů před vlastním uskutečněním voleb zveřejňuje ve škole listinu kandidátů navržených oprávněnými osobami
  • zajišťuje hlasovací lístky opatřené razítkem školy

4. Volební komise zaznamenává výsledky hlasování a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledcích hlasování.