Přijímací řízení

Podmínky pro přijetí do oborů vzdělání v Euroinstitutu, praktické škole a odborném učilišti pro školní rok 2019/2020

Přijímací zkoušky se NEKONAJÍ!

Odevzdání přihlášky

 1. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy nejpozději do 1. 3. 2019. Za nesvéprávného uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce.
 2. Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole pro další kola přijímacího řízení podává uchazeč řediteli střední školy kdykoli od 1. 5. 2019 do 31. 8. 2019.
 3. Přihláška se podává na tiskopisu, který stanoví MŠMT.
 4. Součástí přihlášky jsou doklady stanovené prováděcím právním předpisem, včetně posudku o splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení podle § 60, odst. 4, školského zákona

 1. Řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení zdravotní způsobilosti pro zvolený obor.
 2. Potvrzené školského poradenská zařízení o zařazení do speciální školy pro uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 3. Při přijímání uchazečů se respektuje maximální kapacita školy, tj. 150 žáků a maximální počty žáků ve třídách a skupinách.

Uveřejnění výsledků přijímacího řízení

Seznam přijatých uchazečů dle přiděleného registračního čísla bude uveřejněn na webových stránkách školy a nástěnce v budově školy dne 22. 4. 2019. Nepřijatým uchazečům bude zasláno písemné rozhodnutí o nepřijetí.

Odevzdání zápisového lístku

 1. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnůode dne oznámení rozhodnutí.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty podle předchozího bodu právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek je možno zaslat poštou na adresu:
  zaslat na adresu studijního oddělení: Eurounstitut, praktická škola a odborné učiliště, Tomanova 1113, 274 01 Slaný.

Obory vzdělání a jejich kapacity pro přijímání uchazečů

Obor / kód Forma Délka studia Zakončení studia kapacita
Provozní služby

69-54-E/01

Denní 2 R Výuční list 10
Zednické práce

36-67-E/01

Denní 3 R Výuční list 4
Košíkářské práce

33-58-E/01

Denní 3 R Výuční list 6
Stavební práce

36-67-E/02

Denní 2 R Výuční list 4
Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

Denní 2 R Vysvědčení o závěrečné zk. 10
Praktická škola jednoletá

78-62-C/01

Denní 1 R Vysvědčení o závěrečné zk. 5

 

V Panenském Týnci 30. 1. 2019

Mgr. Gabriela HEBKÁ
zástupce ředitele školy