Souvislá praxe 2

Souvislá praxe 2 probíhá v zimním semestru v rozsahu 160 hodin.

Zájemce musí být  studentem humanitně zaměřeného oboru. Tento údaj je uveden na smlouvě, kterou se studentem a jeho školou  uzavíráme. Zájemce by se měl zajímat o práci s naší cílovou skupinou.  Tento požadavek prověřujeme při vstupním pohovoru se zájemcem o praxi. Po podrobném seznámení s cílovou skupinou zájemce potvrdí, že chce svou praxi v našem zařízení opravdu realizovat. Zájemce si chce vyzkoušet přímou práci s cílovou skupinou a stanoví si pro to svoje cíle. Zájemce si vyzkouší vytvoření modelového úkolového listu a postup pro nácvik ve formě easy-to-read.

Úvod do praxe odpovídá formuláři Záznam o průběhu praxe.

1. Zjištění informací o zařízení a jeho struktuře prostřednictvím nastudování příslušných dokumentů, které student dostane k dispozici (vyplývá z formuláře Záznam o průběhu praxe), student využívá konzultace s vedoucím praxe dle potřeby (cca 24 hodin).

2. . Přímá práce (na pozici sociální pracovník/vychovatel) ve službě sociální rehabilitace – osvojení specifik komunikace s cílovou skupinou (volitelná kompetence 3D), nácvik poskytované přiměřené podpory v rámci aktivit příprava na bydlení, samostatný život, práci (cca 60 hodin).

3. Student se seznámí se systémem individuálního plánování v organizaci, má možnost seznámit se s dokumentací vybraného uživatele a následně vytvořit modelový individuální plán. K jeho obsahu a porovnání se současným plánem US využívá konzultací s klíčovým pracovníkem uživatele (cca 12 hodin).

4. Na základě působení v přímé práci a nastudování garantované nabídky aktivit si student vybere oblast, ke které zpracuje týdenní úkolový list. Příprava týdenního úkolového listu probíhá v úzké spolupráci s odpovědným pracovníkem. Student se naučí úkoly formulovat tak, aby obsahovaly nácvik potřebných dovedností a zároveň tvořily smysluplný celek. Učí se předvídat chování uživatelů a připravovat úkoly dle náročnosti a následně je přizpůsobovat individuálním schopnostem uživatelů (cca 10 hodin).

5. Realizovat témata úkolového listu. Odpovědný pracovník poskytuje studentovi zpětnou vazbu vždy po ukončení edukačního bloku (cca 10 hodin). Postup nácviku pro konkrétní činnost ve formě easy-to-read

6. Student vypracuje na základě poskytnutých informací (cca 15 hodin).