SPC

49Nabídka služeb:
➢ Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, včetně těžké a hluboké mentální retardace, vícečetným postižením, PAS, sluchovým a zrakovým postižením, vad řeči.
➢ Včasná intervence, diagnostika ve školním i rodinném prostředí, v případě ústavních klientů – žáků také v jejich přirozeném prostředí (DOZP, chráněné bydlení, denní stacionář, DZR apod.).
➢ Metodická pomoc pro zákonné zástupce, opatrovníky a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek, podpora stimulace žáka v rodině, úprava prostředí).
➢ Navázání spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, koordinace péče o klienta s dalšími školskými zařízeními, školou a ordinacemi.
➢ Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při výběru školy.
➢ Tvorba plánu péče o žáka (pomoc při vypracování IVP, pomoc při skupinové i individuální integraci žáků).
➢ Přímá individuální nebo skupinová práce s klienty (reedukace, rozvoj komunikace včetně alternativních a augmentativních forem komunikace, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, sebeobsluhy, relaxační techniky…).

Speciálně pedagogické centrum Fričova 199, Slaný 
SPC Fričova 199, Slaný je poradenským zařízením poskytujícím poradenské služby žákům, jejich opatrovníkům, zákonným zástupcům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se především o žáky s mentálním, tělesným a kombinovaným či vícečetným postižením,ale i s ostatními potížemi uvedenými výše. Zařazení do péče SPC je indikováno v případě mentálního postižení jakéhokoli stupně. Vyjádření a doporučení SPC je nutné pro možnost zařazení žáka do školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (Střední škola Euroinstitut nabízí: praktickou školu jednoletou, praktickou školu dvouletou, provozní služby a pečovatelské služby), s následnou podporou formou pedagogické asistence nebo individuálního vzdělávacího plánu. Objednat se na vstupní vyšetření lze telefonicky, případně e-mailem. Lze také zaslat poštou vyplněný formulář „Žádost o zařazení do péče SPC“ (ke stažení zde ), poté budou žáci s neomezenou způsobilostí k právním úkonům nebo jejich opatrovníci případně zákonní zástupci telefonicky kontaktováni pracovníky SPC Slaný. K samotnému vyšetření se dostaví zákonný zástupce nebo opatrovník s žákem (případně zletilý klient s neomezenou způsobilostí k právním úkonům sám). S sebou je vhodné mít veškerá diagnostická vyšetření, závěry lékařských zpráv, případně vyjádření pedagogických pracovníků, či dalšího školského poradenského zařízení. Samotné vyšetření trvá dle rozsahu 1-3 hodiny, v opodstatněných případech se vyšetření rozloží po domluvě do více termínů, lze si domluvit návštěvu přímo v přirozeném prostředí žáka. Po vyšetření budou se zákonným zástupcem či opatrovníkem projednány navrhované postupy a doporučena podpůrná, případně vyrovnávací opatření. Závěry a zprávu z vyšetření si žák s neomezenou způsobilostí k právním úkonům, či jeho opatrovník nebo zákonný zástupce vyzvedává v SPC Slaný po telefonické domluvě, pokud nebude dohodnuto jinak. Zpráva je v SPC Slaný připravena k vyzvednutí do 30 dnů od ukončení vyšetření.