Výroční zpráva

Střední škola Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz 273 75

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2013 – 2014

Zpracovala Mgr. Jarmila Hejtmánková,   ředitelka školy  dne 24. 9. 2014
Schválila školská rada  dne 15. 10. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána a schválena na mimořádné pedagogické radě konané dne 15. října 2014
Školská rada výroční zprávu projednala a schválila dne 15. října 2014.

1           Základní údaje o škole

Předmět a náležitosti Výroční zprávy o činnosti Střední školy Euroinstitut za školní rok 2013/2014 jsou upraveny zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 225/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv v platném znění.

Název školy: Střední škola Euroinstitut

Právní forma školy: školská právnická osoba

Sídlo školy: Neprobylice 18, Třebíz 273 75

Zřizovatel školy: Dr. Streda, obecně prospěšná společnost

Ředitel: Mgr. Jarmila Hejtmánková

Email: euroinstitut@gmail.com

Datum zřízení školy: 1. 9. 2013

Datum zařazení do sítě škol:  1. 9. 2013

Druh školy: střední škola

Nejvyšší povolený počet žáků: 120

Charakteristika školy: škola vzdělává žáky se sociálním znevýhodněním a nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Převážná část žáků pochází z Filipín a Vietnamu, jeden žák je z Maroka, jedna žákyně je Češka se zdravotním postižením. Škola je zařazena do speciálního vzdělávání.

Zhodnocení současného stavu: škola zahájila svoji činnost od 1. 9. 2013 s počtem 13 žáků, kteří se vzdělávají ve dvouletém oboru 69-54-E/01 Provozní služby (6 žáků) a ve tříletém oboru 75-41-E/01 Pečovatelské služby (7 žáků). Výuka probíhá v učebnách ZŠ Kvílice, odborný výcvik na smluvním pracovišti sociálního partnera Domov Pod lipami Smečno. Vyučování jednotlivých předmětů vedou učitelé – speciální pedagogové.

2           Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku

Výuka v oborech vzdělání probíhá dle ŠVP vypracovaných podle příslušných RVP a schválených ředitelem školy a školskou radou.

Ve školním roce 2013 – 2014 vyučovala škola obory vzdělání:

dvouletý obor                              69-54-E/01              Provozní služby

školní vzdělávací program                                          Provozní a zdravotní služby

tříletý obor                                  75-41-E/01               Pečovatelské služby

školní vzdělávací program                                          Pečovatelské a zdravotně sociální služby

3    Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura, Matematika
Příjmení, jméno, titul: Balejová Lada, Mgr.
Datum narození: 16. června 1970
Trvalé bydliště: Černuc
Vzdělání: Pedagogická fakulta UK Praha, obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů matematika – chemie
Pedagogická praxe: 20 let
Poznámka: Speciální pedagogika pro pedagogy speciálních zařízení při Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem
Vyučovací předmět: Občanský základ, Šití jednoduchých oděvů a bytových doplňků, opravy prádla
Příjmení, jméno, titul vyučujícího: Podobová Jaroslava, Mgr.
Datum narození: 24. října 1963
Trvalé bydliště: Slaný
Vzdělání: UJAK Praha; obor Speciální pedagogikaDPS – Vysvědčení o pedagogické způsobilosti učitel odborných předmětů na SŠ
Vyučovací předmět: Informační a komunikační technologie, Odborný výcvik
Příjmení, jméno, titul vyučujícího: Kví čala Luboš, Ing.
Datum narození: 9. listopadu 1957
Trvalé bydliště: Písek
Vzdělání: Vysoká škola zemědělská v Praze, obor fytotechnika, DPS – Vysvědčení o pedagogické způsobilosti; učitel odborných předmětů
Pedagogická praxe: 6 let
Poznámka: Speciální pedagogika pro pedagogy speciálních zařízení při Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem

 

Vyučovací předmět: Tělesná výchova
Příjmení, jméno, titul vyučujícího: Poláček Vladimír, Mgr.
Datum narození: 12. dubna 1953
Trvalé bydliště: Slaný
Vzdělání: FTVS Praha, obor čeština a tělesná výchova pro školy II. cyklu
Pedagogická praxe: 30 let
Poznámka: od října 2013 začne studovat speciální pedagogiku pro pedagogy speciálních zařízení při Pedagogické fakultě UJEP Ústí
Vyučovací předmět: Zdravá výživa a příprava pokrmů, Odborný výcvik
Příjmení, jméno, titul vyučujícího: Návseník Jiří, Mgr.
Datum narození: 13. ledna 1953
Trvalé bydliště: Praha
Vzdělání: FTVS UK Praha, obor tělesná a branná výchova pro střední školy, navazující studium speciální pedagogiky FTVS UK
Pedagogická praxe: 10 let
Vyučovací předmět: Odborný výcvik
Příjmení, jméno, titul: Beer Jan, Mgr. et Bc.
Datum narození: 26. dubna 1971
Trvalé bydliště: Praha
Vzdělání: UJAK Praha, obor Mediální a komunikační studia (Sociální a masová komunikace)Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor Sociální politika a sociální práce (sociální práce)
Pedagogická praxe: 13 let
Vyučovací předmět: Odborný výcvik
Příjmení, jméno, titul: Hejtmánek Jiří, Mgr.
Datum narození: 20. září 1960
Trvalé bydliště: Slaný
Vzdělání: FTVS UK Praha, obor tělesná a branná výchova pro střední školy
Pedagogická praxe: 27 let