Výroční zpráva

4   Údaje o přijímacím řízení a přijetí do školy

Ve školním roce 2012/13 se přijímací zkoušky nekonaly. Uchazeči o studium se účastnili vstupního přijímacího pohovoru ve dnech:

1. kolo přijímacího řízení: 22. dubna 2013 – 6 žáků / Pečovatelské služby
3 žáci / Provozní služby
2. kolo přijímacího řízení: 30. srpna 2013 – 1 žák / Pečovatelské služby
3 žáci / Provozní služby
Ke studiu bylo přijato celkem 13 žáků.

5    Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek

Z celkového počtu 13 žáků v obou oborech vzdělání úspěšně ukončilo první ročník studia 12 žáků.
Provozní služby
Přerušení studia: 5 žáků
Ukončení studia:  1 žák
Pečovatelské služby
Přerušení studia:  1 žák
Ukončení studia: 2 žáci
(z toho jeden zanechal studia před ukončením 2. pololetí 2013/2014)
Na konci školního roku 2013/2014 prospělo celkem 12 žáků
Ve studiu oboru Pečovatelské služby bude pokračovat 5 žáků.
V oboru Provozní služby nebude ve druhém ročníku pokračovat žádný žák.
Závěrečné zkoušky se ve školním roce 2012/2013 nekonaly.

6    Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Ve školním roce 2013/2014 proběhly dvě besedy s interaktivním seminářem na prevenci sociálně patologických jevů pro žáky oborů Provozní služby a Pečovatelské služby.

7   Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2013/2014 probíhalo další vzdělávání pedagogických pracovníků (výhradně externí pracovníci) formou samostudia.

8   Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Žáci školy se podíleli na prezentaci oborů vzdělání při Dnu otevřených dveří a při návštěvách v zařízeních poskytovatelů sociálních služeb a sociálních partnerů.

9   Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Ve školním roce 2013 – 2014 nebyla kontrolní činnost ČŠI provedena.

10   Základní údaje o hospodaření školy

Údaje o vyúčtování dotace ve školním roce 2013/2014 – viz přiložená tabulka
Ukazatel nákladovosti ve školním roce 2013/2014 – viz přiložená tabulka

11    Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do rozvojových a mezinárodních programů.

12    Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Ve školním roce 2013/2014 nebyla škola zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

13    Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Ve školním roce 2013/2014 škola nerealizovala žádné projekty financované z cizích zdrojů.

14    Údaje o spolupráci se sociálními partnery školy

Ve školním roce 2013/2014 spolupracovala škola s těmito sociálními partnery:

ZŠ Kvílice

Domov Pod Lipami Smečno