Zvyšování kvalifikace našich pracovníků

4. pedagogická konference Euroinstitutu

Poslední prázdninová sobota se v Euroinstitutu již počtvrté nesla ve znamení pedagogické konference. Zaměstnanci všech našich škol se sjeli na Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde si v posluchárně vyslechli kromě tradičních organizačních záležitostí přednášku speciálních pedagožek Mgr. Ireny Kubátové (Střední škola Euroinstitut v Praze) a Mgr. Ivany Vondrové (Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště) o správném postupu při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů. Dalším tématem bylo vytváření výukových videí, na kterém se kromě škol Euroinstitut podílí také Eduservis. Tvůrci požádali pedagogy, aby se prostřednictvím facebooku našich škol a komentářů přímo pod videi na youtube na jejich tvorbě aktivně podíleli, aby hodnotili již natočená videa, ale i přicházeli s podněty na nové kousky. Termín 5. konference už známe, poznamenejte si datum 28. srpna 2021, místo konání se nemění.

Rozloučení se školním rokem

Pedagogové Euroinstitutu oslavili v budově Střední školy Euroinstitut v Neprobylicích konec školního roku. Do sídla středočeské školy přijeli učitelé ze všech škol, jen Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji měla chudší účast, to kvůli velké vzdálenosti. Využili jsme však zkušeností, které jsme všichni získali, případně posílili v průběhu nouzového stavu a výuky on-line, a s pedagogy z Olomouckého kraje se spojili na dálku prostřednictvím moderních technologií.
Po prázdninách se všichni uvidíme v sobotu 29. srpna na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy na tradiční pedagogické konferenci Euroinstitutu.

Roušky

Nejde o zvyšování kvalifikace pedagogů v pravém smyslu slova. Nacházíme se v situaci, kterou nikdo z nás nezná. Kvůli čínskému koronaviru byl vyhlášen nouzový stav v zemi. Běžný chod je omezen, školy jsou uzavřené. Naši žáci a učni, kteří jsou tedy nyní ve svých domovech, absolvují vzdělávání on-line. Proto se naše paní učitelky i žáci rozhodli přispět svým úsilím a umem ke zlepšení situace. Vyrábí roušky. Ty věnují domovům pro osoby se zdravotním postižením a domovům se zvláštním režimem a také školám, kde se učí postižení žáci. Na krátké video z výroby se můžete podívat zde nebo přímo na kanálu Euroinstitutu na youtube.

Veletrh úklidu

Úklid je nosným programem škol Euroinstitutu. A to nejen vzhledem k výuce žáků. Naše školy jsou autorizovanou osobou Národní soustavy kvalifikací pro úklidové práce ve zdravotnických a nemocničních zařízeních, úklidové práce v ubytovacím zařízení a pro hospodyně v domácnosti. Je proto nezbytné, abychom sledovali nejnovější trendy v oblasti. Proto někteří naši pedagogové se svými žáky navštívili 5. ročník veletrhu úklidu. Na odborných přednáškách i od vystavovatelů se dozvěděli o novinkách ve světě v úklidu. Měli možnost seznámit se s nejnovějšími typy úklidových strojů, s technologickými postupy při úklidu založenými na nejnovějších vědeckých poznatcích nebo s čistícími prostředky plně respektujícími potřebu ochrany životního prostředí. Získané informace si učitelé nenechají pro sebe, jejich postupné zapracování do výuky je samozřejmou záležitostí. Budeme vás o nich informovat na naši facebookové stránce.

3. ročník pedagogické konference Euroinstitutu

Třetí ročník pedagogické konference Euroinstitutu se konal na půdě Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 31. 8. 2019. Zřizovatel školy analyzoval výsledky kontrolní činnosti České školní inspekce, její výtky i poučení z nich plynoucí. Hlavním bodem konference byla přednáška odborné garantky Národní soustavy kvalifikací MUDr. Alice Žertové o úklidu (jde o kvalifikace: (1) úklidový pracovník administrativních ploch 69-008-E, (2) úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních 69-010-E, (3) úklidový pracovník v potravinářských provozech 69-009-E).  Úklidové práce jsou hlavním odborným zaměřením učebního oboru provozní služby a současně odbornou činností praktické školy dvouleté. Kompletní záznam přednášky najdete zde. 4. ročník naší konference se bude konat tradičně poslední srpnovou sobotu příštího roku, tedy 29. srpna 2020.

Kurz zpracovatel přírodních pletiv – Košíkářství

V rámci zvyšování kvalifikace našich pedagogických pracovníků pořádala Střední škola Euroinstitut v Olomouckém kraji první kurz košíkářství. První část proběhla 18. února do 8. března 2019 a druhá poslední dva červencové týdny pod vedením paní učitelky Věry Blahouškové, která vede odborný výcvik učňů v olomoucké škole. Prvními frekventanty kurzu byla paní učitelka Ivana Šimečková ze Střední školy Euroinstitut a paní učitelka Rowena Yanson. V průběhu kurzu si osvojí teoretické i praktické základy košíkářské práce, které v budoucnu mohou předávat žákům jako učitelky odborného výcviku. Všichni frekventanti kurzu také poznali naše nové košíkářské učebny v Panenském Týnci a v Němčicích. A trochu se pochlubíme: olomoucký Euroinstitut je  jedinou autorizovanou osobou v Národní soustavě kvalifikací České republiky k získání národní profesní kvalifikace Košíkář-pletař (33-052-H).

2. ročník pedagogické konference Euroinstitutu

Pedagogická konference EuPedagogická fakulta Karlovy univerzity v Praze hostila 1. září 2018 v pořadí druhou pedagogickou konferenci škol Euroinstitut. Na programu byla témata teoretická i praktická. Zdena Michalová přiblížila fungování školských poradenských zařízení a jejich spolupráci se školami. Petr Tlachač se zaměřil na rozvoj dovedností k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole, Marcela Štrofová představila účastníkům konference výměnný obrázkový komunikační systém a podělila se o zkušenosti z používání tohoto druhu alternativní komunikace. Ondřej Brzoň připomněl přítomným zásady první pomoci zaměřené na postižené žáky. Došlo i na prezentaci nové učebnice z dílny Euroinstitutu, Slabikáře pro dospělé žáky Dr. Mrázové a doc. Středy. Odborný program byl zaměřen zejména k prohloubení odborných znalostí pedagogů Euroinstitutu. 3. ročník pedagogické konference Euroinstitutu se uskuteční 31. 8. 2019.

Vzdělávání jako nástroj sociální změny

Euroinstitut na konferenci sociální práceZ loňské konference Ústavu sociální práce Univerzity v Hradci Králové vyšel sborník, kde jsou publikovány výsledky školního vzdělávání klientů v zařízeních sociální péče. Důraz je kladen na odlišení školního vzdělávání podle rámcových vzdělávacích programů a vzdělávání, které v rámci svých programů realizují zařízení sociální péče. Jak školám, tak sociálním zařízením jde o společný cíl: samostatnost a uplatnění postižených. Jen každý používá jiný přístup. Zajímá-li vás téma, přečtěte si abstrakt příspěvku, který se tématem zabývá. Stačí kliknout na tento link Euroinstitutu. Pro Ústav sociální práce královéhradecké univerzity jsou navíc školy Euroinstitut akreditovaným vzdělávacím pracovištěm pro odborné praxe jejich studentů.


Taneční terapie III

Euroinstitut a taneční terapie Jaroslava DosedlováNaše kurzy zaměřené na terapie ve speciální pedagogice pokračují. S autorkou publikace Terapie tancem pokračuje kurs taneční terapie pro naše pedagogy. PhDr. Jaroslava Dosedlová, PhD. je z Psychologického ústavu Masarykovy univerzity a výuka probíhala v naší třídě ve smečenském zámku. Pro naše učitele zpracovala dr. Dosedlová výukové materiály. Pokud se chcete podívat na taneční úspěchy, které mají naši žáci z Domova pro osobny se zdravotním postižením v Jesenici u Rakovníka, klikněte zde. Taneční terapie patří mezi expresivní speciálně pedagogické terapie a v praxi je využíváme hlavně u žáků s těžším stupněm mentálního postižení. V okolních evropských zemích jsou pedagogické terapie zahrnuty do samostatného oboru léčebná pedagogika.

Výuční listy pedagogů Euroinstitut

Wikipedie-EuroinstitutVýuka na odborných učilištích i praktických školách Euroinstitutu je zaměřena hlavně prakticky.  Nejde nám jen o to, aby žáci absolvovali školu, naší hlavní metou je sehnat našim postiženým absolventům plnohodnotné zaměstnání, kde uplatní výuční listy od nás. Pro postižené není jednoduché získat povolání. Odborná kvalifikace a výuční list je klíčem k otevření bran na pracoviště, která mohou mít ze zaměstnáni mentálně postižených  zpočátku obavy. A abychom měli dokonale vzdělané i naše učitele, motivuje je zřizovatel školy k získání výučního listu v oboru stejném nebo příbuzném. Takže výuční list získávají nejen učni Euroinstitutu, ale také speciální pedagogové naší školy. Několik našich učitelů využilo zářijové termíny závěrečných učňovských zkoušek na jiných školách a máme hned několik pedagogů, kteří získali výuční list na kuchařské práce. Jsme praktickým vzděláváním známí, najdete o nás zmínku i v encyklopedii, stačí si rozkliknout obrázek vedle a hned budete na Wikipedii.  Víc fotek je na školním Twitteru.

Instruktor praktického vyučování

Euroinstitut-Národní ústav pro vdělávání-NÚVVzdělávání žáků Euroinstitutu je zaměřeno prakticky s cílem získat postiženým zaměstnání. Proto je výuka zaměřena na úzkou spolupráci s institucemi z oboru. Dříve se jim říkalo sociální partneři školy, dnes je Vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři označuje za pracoviště fyzických nebo právnických osob.  Důležitými osobami na těchto pracovištích jsou instruktoři. Letos byla schválena profesní kvalifikace Instruktor u poskytovatele praktického vyučování a někteří naši učitelé absolvovali v Národním ústavu pro vzdělávání kurz, který lektorovaly Mgr. Kaňáková a Mgr. Franková v rámci projektu Pospolu. Rádi bychom, aby se střední škola Euroinstitut stala autorizovanou osobou pro tuto profesní kvalifikaci.

1. ročník pedagogické konference Euroinstitutu

První ročník pedagogické konference škol Euroinstitut proběhl na půdě Pedagogické fakulty Karlovy univerzity v Praze. Témata z oboru speciální  a léčebné pedagogiky – přednášeli odborníci z Univerzity Karlovy (Doc. Středa), Univerzity J. E. Purkyně (Mgr. Bunešová a dr. Mrázová) i odborníci z praxe (Mgr. Ibsenová a Bc. Krucký). Odborný program byl zaměřen zejména k prohloubení odborných znalostí pedagogů Euroinstitutu.
-Bunešová, M.: Současná školská legislativa z hlediska žáků s mentálním postižením
-Mrázová, E.: Alternativní metody čtení
-Středa, L.: Dynamický stereotyp při pracovní výchově mentálně postižených
-Krucký, K.: Školní vzdělávání klientů pobytových služeb z pohledu následného zaměstnání
-Ibsenová, I.: Autismus a strukturované učení
Poznamenejte si už dnes: 2. ročník pedagogické konference Euroinstitutu bude 1.9.2018.

Letní aktivity DVPP

Ieuroinstitut-dvpp přes prázdniny probíhaly kvalifikační kurzy (cena každého kurzu je 5000 Kč).
1. Speciální pedagogika pro učitele odborného výcviku v zařízeních sociálních služeb
2. Studium pedagogiky pro učitele střední školy
3. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga
Termíny závěrečných zkoušek  jsou na našem školním Facebooku, který jsme průběžně při studiu používali. Vyhledejte si oranžové logo DVPP. Podklady pro závěrečné práce najdete na facebookovém příspěvku z 28.8.2017.

Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných

U řady našich žáků s těžším stupněm postižení se opakovaně setkáváme s potřebou speciální přepravy, a to včetně přepravy sanitní. To inspirovalo naše zařízení DVPP k vytvoření kurzu řidiče přepravy nemocných a postižených, který však v rámci naší legislativy dosud není vytvořen. Proto jsme na Ministerstvu zdravotnictví ČR akreditovali příbuzný kurs řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.
První kurz se koná od dubna do července letošního roku. Praktická část výuky probíhá v sídle našeho smluvního partnera, oblastní nemocnice Kladno a.s., nemocnice Středočeského kraje.  Úspěšný absolvent kurzu získá kvalifikaci pro výkon práce na sanitním vozidle dopravy nemocných a raněných s uplatněním ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních a dopravních zdravotnických službách v České republice.

Taneční terapie II

Střední škola Euroinstitut taneční terapie.

V Domově pro seniory Háje na Praze 4 proběhl v pondělí 10.4.2017 další kurz taneční terapie pro speciální pedagogy Euroinstitutu. Praktickou výuku vedl opět kinatropolog MgA. Petr Veleta, Ph.D., asistent režie Národního divadla. Kromě taneční terapie mentálně postižených se zabývá i taneční a pohybovou terapií pro seniory s psychickým a fyzickým postižením. Té byla věnována tato část kurzu  DVPP pro speciální pedagogy Euroinstitutu. Jedná se o cvičení na rytmickou hudbu, které je sestaveno s přihlédnutím na seniorský věk. Cíleně se procvičují jednotlivé partie těla, koordinace pohybů i paměť. Podívejte se i naše vlastní školní úspěchy na poli taneční terapie.

Virtuální hospitace

Euroinstitut-Národní ústav pro vdělávání-NÚVKonečně pro nás! Národní ústav pro vzdělávání připravil projekt virtuálních hospitací „Jak se učí jinde“. Výuka češtiny pro žáky s poruchami učení je inspirací i pro nás, hlavně pro výuku žáků praktické školy. Problematika čtení s porozuměním je u mentálně postižených žáků aktuální. Zajímavá cvičení i zpětnou vazbu přináší virtuální hospitace pro rozlišování délek hlásek či tvoření vět s porozuměním. A je dobře vidět i jiné speciální pomůcky: my používáme hlavně tablety a speciální učebnice našim žákům na míru. Ve virtuální hospitaci byly bzučáky, logico a samozřejmě i počítačový program, jen ho nemají přenosný v tabletu, jak to máme v naší škole.

Taneční terapie

Pohybová aktivita je důležitá nejenom pro mladé a zdravé lidi, ale také pro ty starší nebo ty se zdravotním postižením. Terapie tancem představuje aktivizačně-rehabilitační program, při kterém probíhá speciální cvičení na rytmickou hudbu.
Kurz taneční terapie pro speciální pedagogy Euroinstitutu byl oficiálně zahájen už vloni, 14. prosince 2016, úvodní přednáškou PaedDr. Eriky Nehrerové. Praktickou výuku v prvním pololetí vede letos MgA. Petr Veleta, Ph.D. Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze, AMU (obor choreografie) a doktorandské studium kinantropologie na FTVS UK. Je mimo jiné také asistentem režie opery v Národním divadle v Praze. Více o taneční terapii si můžete přečíst v článku zde.


Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Jsme školy speciálně zřízené pro vzdělávání postižených žáků. Naši učni a žáci jsou hlavně z domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů se zvláštním režimem a chráněných bydlení (viz mapka na obrázku). Nová Vyhláška 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných upravila pravidla vzdělávání našich žáků. Ruší vyhlášku č. 73/2005 Sb. Seminář pro naše pedagogy vysvětluje praktický dopad vyhlášky, téma semináře legislativní změny: zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb. V pdf verzi je nová vyhláška zde.

Muzikoterapie

Euroinstitut UPOL muzikoterapiePatří mezi expresivní terapie ve speciální pedagogice a u využíváme ji u žáků se všemi typy mentálního postižení. V rámci DVPP pro naše pedagogy za námi jezdí pan doktor Holzer z Univerzity Palackého v Olomouci, který nás do tématu uvádí. Máme však v Euroinstitutu i pedagogy, kteří se věnují studiu muzikoterapie opravdu do hloubky a ti navštěvují kurz celoživotního vzdělání přímo na FF UPOL. Takový kurz trvá rok a půl, má třístupňovou strukturu.


Augmentativní a alternativní komunikace

AAKPod zkratkou AAK se skrývá způsob komunikace, která se pokouší kompenzovat projevy poruchy a postižení u osob se závažným postižením řeči, jazyka a psaní.  Může jít o vrozené poruchy, např. po mozkové obrně, při těžkém sluchovém postižení či těžkých vývojových vadách řeči , často u mentálního postižení, autismu a kombinovaných postižení. Druhou skupinou jsou poruchy získané – po úrazech a nádorech mozku, mozkové cévní příhodě, u získaného těžkého sluchového postižení či získaných kombinovaných postižení, ale také u degenerativních onemocnění (svalová dystrofie, skleróza multiplex, amyotrofická laterální sklerózy, Parkinsonova, Alzheimerova a Huntingtonova choroba. Podívejte na pořad Klíč v České televizi: jeden z dílů byl problematice AAK věnován.

Arteterapie

Kurz Úvod do arteterapie, který je akreditován MPSV č. 2012/1540-PC/SP/VP
pro pracovníky Střední školy Euroinstitut a Euroinstitut, praktická škola a odborné učiliště proběhl v budově Základní školy Panenský Týnec.
Přednášela jedna z našich předních odbornic  PhDr. Marta Ivanovićová, CSc., dlouholetá arteterapeutka v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Psycholožka s praxí u dětí, seniorů, osob bez přístřeší a lidí s psychiatrickým onemocněním, aktivizační pracovnice v denním stacionáři pro seniory.