Školní řád

Střední škola Euroinstitut
Neprobylice 18, Třebíz 273 75

ŠKOLNÍ ŘÁD

 OBSAH:

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla jejich vztahů s pedagogickými pracovníky
 3. Provoz a režim školy
 4. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování
 5. BOZP, ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
 7. Další ustanovení
 8. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

 Školní řád vychází ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Školní řád je závaznou vnitřní směrnicí, která stanoví závazná pravidla výchovně vzdělávacího procesu.

2. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců a pravidla jejich vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žáci mají právo:

 • na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona
 • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
 • volit a být voleni do školské rady v případě své zletilosti
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována odpovídající pozornost
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se jejich vzdělávání

 

Práva uvedená v odstavci 1 s výjimkou písmen a) a d) mají také zákonní zástupci nezletilých žáků.

Na informace podle odstavce 1 písmene b) mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popř. osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost, či zákonem stanovení opatrovníci.

Žáci mají dále právo:

 • znát požadavky jednotlivých vyučujících na školní pomůcky, kritéria a systém hodnocení, požadavky na způsob omlouvání a doplňování učiva po době nepřítomnosti ve výuce
 • vyjadřovat slušným způsobem své názory v záležitostech, které se ho osobně týkají
 • obrátit se na kteréhokoli pedagogického pracovníka, výchovného poradce nebo vedení školy o pomoc při řešení svých problémových situací
 • odvolat se k řediteli školy, je-li přesvědčen, že jeho činnost nebo chování jsou pracovníkem školy nespravedlivě hodnoceny
 • zletilý žák má právo volit a být volen do školské rady

Žáci jsou povinni:

 • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
 • dodržovat školní řád, řád odborných učeben a odborného výcviku, předpisy pokyny školy k BOZP, s nimiž byli seznámeni
 • plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

Žáci jsou dále povinni:

 • po zazvonění být v učebně připravený na výuku, nenarušovat průběh vyučování a řídit se pokyny vyučujícího, plnit povinnosti služby uložené třídním učitelem
 • respektovat ostatní žáky a zaměstnance školy
 • dodržovat zásady slušného chování a řídit se pravidly společenského chování
 • udržovat pořádek v učebnách i ostatních prostorách školy
 • závady, poškození majetku školy a ztráty neprodleně nahlásit nejblíže dostupnému zaměstnanci školy
 • nalezené předměty odevzdat v sekretariátu školy
 • mít v průběhu vyučování vypnutý mobilní telefon

Žákům je zakázáno:

 • pořizovat audio a videonahrávky z vyučovacích hodin (pouze se souhlasem vyučujícího)
 • používat vlastní elektrospotřebiče včetně jejich napájení ze školních zdrojů
 • používat notebooky včetně jejich napájení ze školních zdrojů (pouze se souhlase vyučujícího)
 • zasahovat do školní počítačové sítě, měnit nastavení, stahovat a nahrávat jakýkoli software
 • nosit, používat či distribuovat omamné a návykové látky a předměty ohrožující zdraví vlastní i zdraví ostatních žáků a zaměstnanců školy

Zletilí žáci jsou dále povinni:

 • informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • omluvit svoji nepřítomnost ve škole nejpozději do 3 dnů
 • dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích

Zákonní zástupci mají dále právo:

 • volit a být voleni do školské rady
 • požádat školu o pomoc při řešení výchovných problémů žáka

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

 • aby žák docházel řádně do školy
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • omluvit nepřítomnost nezletilého žáka nejpozději do 3 dnů
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem
 • oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích