Školní řád


3. Provoz a režim školy

 • pobyt žáka ve škole začíná vstupem do budovy školy nejdříve v 7: 30 a končí odchodem žáka po poslední vyučovací hodině nebo po splnění povinnosti uložené žákovi pedagogickým pracovníkem
 • v průběhu vyučovacího dne může o volných hodinách zletilý žák opustit budovu školy, nezletilý žák musí předložit písemný souhlas zákonného zástupce s tím, že zákonný zástupce za něho přebírá odpovědnost
 • svoji nepřítomnost ve vyučování omlouvá zletilý žák/zákonný zástupce nezletilého žáka ihned po nástupu do školy
 • po skončení vyučování žáci za dohledu vyučujícího uklidí své pracovní místo, zvednou židle, zavřou okna, zhasnou a učebnu zamknou, klíč se odevzdává do sekretariátu školy
 • V budově školy se žáci přezouvají do domácí obuvi, k odkládání svršků a bot využívají školní šatnu
 • v šatně TV a OV nedoporučuje škola odkládat cenné předměty, peníze, mobily apod., za případnou ztrátu škola neručí
 • žáci, kteří jsou z hodin TV uvolněni, se hodin TV účastní, připadne-li výuka na počáteční nebo koncovou hodinu, nemusí žák do výuky docházet, pokud předloží písemnou žádost (v případě nezletilého žáka podepsanou zákonným zástupcem)
 • na hodiny TV používají žáci vhodný cvičební úbor a obuv
 • na konci školního roku si žáci všechny svoje osobní věci odnášejí domů a skříňku nechají z důvodu jejího úklidu odemčenou
 • při akcích konaných mimo školu se žák řídí pokyny pedagogického pracovníka. Pedagogický dozor začíná 15 min. před zahájením mimoškolní akce na předem oznámeném místě a končí ihned po průběhu mimoškolní akce
 • v případě, že se žák ze závažných důvodů nemůže mimoškolní akce zúčastnit, řídí se pokyny vedení školy

 4. Omlouvání nepřítomnosti žáka ve vyučování

 • nepřítomnost nezletilého žáka omlouvá jeho zákonný zástupce, zletilý žák si svoji nepřítomnost omlouvá sám (vždy v den nástupu po absenci)
 • při předvídané absenci, která musí být vždy hlášena předem, může být žák uvolněn rozhodnutím ředitele, a to na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka
 • zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 dnů od počátku absence, důvody nepřítomnosti se dokládají písemně nebo na adresu euroinstitut@gmail.com
 • zameškané hodiny se omlouvají do omluvného listu
 • ředitel školy může požadovat (zejména v případě nevěrohodnosti omluvenky nebo v případě opakované vysoké absence žáka) doložení nepřítomnosti ošetřujícím lékařem

 5. BOZP, ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 • při výuce předmětu odborný výcvik jsou žáci vyučujícím seznámeni s BOZP včetně používání ochranných pomůcek v úvodních hodinách a se specifickými podmínkami BOZP přímo na pracovišti, toto poučení je zapsáno v třídní knize, nepřítomní žáci jsou poučeni ihned po příchodu na konkrétní pracoviště
 • v odborných učebnách ICT, v tělocvičně a v prostorách praktického vyučování jsou žáci povinni dodržovat provozní řády, se kterými jsou seznámeni v úvodních hodinách jednotlivých předmětů, toto poučení je zapsáno v třídní knize, nepřítomní žáci jsou poučeni ihned po příchodu do školy
 • žáci jsou na začátku každého školního roku poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a seznámeni protipožárními předpisy, toto poučení je zapsáno v třídní knize, žáci v tento den nepřítomní jsou poučeni ihned po příchodu do školy, poučení o BOZP a PO stvrzují svým podpisem
 • za dodržování BOZ při akcích pořádaných školou odpovídá pedagogický dozor

 

Žákům je zakázáno:

 •  kouřit ve všech prostorách školy včetně odloučených pracovišť, v jejich bezprostředním okolí a na všech akcích pořádaných školou
 •  přinášet, užívat a manipulovat s omamnými, návykovými a psychotropními látkami
 •  provozovat ve škole hazardní hry, rozšiřovat pornografii
 •  používat slovní a fyzické útoky, hrubé a vulgární výrazy a urážky osobnosti svých spolužáků a zaměstnanců školy
 • dopouštět se jakýchkoli projevů rasismu, ponižování, posměšků a urážek z důvodu zdravotního handicapu žáka, odlišného sociálního postavení žáka, odlišné rasy, barvy pleti, národnosti či náboženského vyznání
 • dopouštět se šikany, kyberšikany, krádeží, ničení, manipulace s cizími věcmi, násilných a manipulativních příkazů vůči jednotlivci nebo skupině osob
 • nosit do školy zbraně a jiné předměty nebezpečné pro život a zdraví člověka
 • manipulovat s otevřeným ohněm, elektrickými spotřebiči, hasicími přístroji a hydranty bez pokynu vyučujícího

Za porušení uvedených činností a jednání bude žák ze studia vyloučen.

Žáci jsou povinni dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy a chovat se tak, aby svým chováním minimalizovali rizika úrazu sobě či jiné osobě. Je-li žák svědkem úrazu, požáru či jiné závažné skutečnosti, neprodleně vyhledá nejbližšího dospělého člověka a tuto skutečnost mu oznámí.

Žáci hlásí všechny úrazy i drobná poranění vyučujícímu, který zajistí ošetření žáka, dle závažnosti případu uvědomí zákonného zástupce žáka a provede záznam do knihy úrazů.

 6. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

 • žáci šetří učební pomůcky, zařízení a vybavení učeben, pracovišť praktického vyučování, odborného výcviku a všech prostor školy, zabraňují poškození majetku a jeho ztrátám
 • žáci zodpovídají za pořádek v učebnách a na pracovištích odborného výcviku a jakékoli závady okamžitě hlásí vyučujícímu
 • škody, které žáci způsobí úmyslně nebo z nedbalosti, jsou povinni uhradit podle míry zavinění v plné či poměrné výši, o vzniklé škodě bude vyhotoven záznam

 7. Další ustanovení

 • žáci se mohou se svými osobními problémy obracet na třídního učitele, výchovného poradce, metodika prevence či vedení školy, informace, které jim žák sdělí, jsou důvěrného charakteru a bez svolení žáka nebudou sdělovány dalším osobám
 • výchovný poradce i metodik prevence mohou žáka na žádost jeho či zákonného zástupce nezletilého doporučit do péče střediska výchovné péče, speciálně pedagogického centra, pedagogicko psychologické poradny, příp. centra drogové prevence
 • žáci v rámci vyučování navštěvují v průběhu školního roku v souladu se vzdělávacími programy mimoškolní akce, které jsou pro žáky povinné i v případě, že jsou poskytovány za úplatu, z těchto akcí jsou omluveni pouze žáci, kterým zdravotní stav neumožňuje jejich absolvování
 • při řešení závažných přestupků škola spolupracuje s orgány činnými v trestním řízení, s orgány města, se sociálními odbory péče o děti a mládež apod.

 8. Závěrečná ustanovení

 • školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2013
 • se školním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni žáci školy, ustanovení školního řádu se tím pro ně stávají závazná
 • se školním řádem budou prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci školy, ustanovení školního řádu se tím pro ně stávají závazná